ಆತ್ಮೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಆರ್.ಟಿ.ಐ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 19-04-2024, 10:00 AM ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 21-04-2024 11:59 PM ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.          Dear Officers, The RTI Online Portal will be temporarily unavailable due to scheduled technical maintenance from 19-04-2024 10:00 AM to 21-04-2024 11:59 PM.

Based on Right to Information Act 2005

   
Username :
Password :
 
 
 
Forgot Password